Privacybeleid

Privacybeleid Beeldende praktijken

Voor een goede vaktherapeutische behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende vaktherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende vaktherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Indien er informatie gedeeld wordt met derden, zal hier een schriftelijke toestemming of verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens

Beeldende praktijken verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en emailadres
 • BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht)

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen. Beeldende praktijken verwerkt persoonsgegevens alleen op basis van een wettelijke grondslag: 

 • Gegevensuitwisseling zorgketenpartners, mits u toestemming geeft
 • Verslaglegging van het behandelcontact tijdens sessies
 • Telefonisch of email contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Het voeren van een financiële administratie

Delen met derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het voeren van mijn financiële administratie; zodat ik een declaratie kan opstellen en mijn administrateur belastingaangifte namens mij kan doen.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik inzake onderzoek. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

Met organisaties die uw gegevens verwerken voorvloeiende uit uw behandeling, zorgt Beeldende praktijken voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. En sluit daar waar nodig een verwerkingsovereenkomst om veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Beeldende praktijken is verantwoordelijk voor deze veilige communicatie met keten(zorg)partners.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

Bewaartermijn

Uw dossier zal niet langer bewaard worden dan nodig is, of wettelijk geregeld is. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze zorgnota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • Uw zorgverzekeringsnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld vaktherapeutische behandeling, oriëntatie/intakegesprek of evaluatie etc. 
 • De kosten van het consult

Beveiliging

De Beeldend Therapeut neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Rechten

U hebt het recht om uw dossier in te zien, uw gegevens te corrigeren of waar nodig te laten verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Cookies

Beeldende praktijken gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Van mijn site worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag van deze website. Tevens optimaliseer ik hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mijn site heeft geen kwade bedoelingen en is slechts bedoeld iom informatie te leveren.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u mijn site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van mij is. Deze sites kunnen onafhankelijk van beeldende praktijken informatie verzamelen over u en ik raad u aan de privacy statements van deze gelinkte andere sites te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van die van Beeldende praktijken.

Google Analytics

Beeldende praktijken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze site gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beeldende praktijken heeft hier geen invloed op.

Meer informatie

Voor meer informatie over cookies, ga naar www.allaboutcookies.org of  www.youronlinechoices.eu.  Voor een video over cookies, ga naar www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacystatement, neem dan contact op via info@beeldendepraktijken.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of anderszins. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de het NIBIG. Deze houdt toezicht op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is een onafhankelijke geschilleninstantie:  info@nibig.nl.

Beeldende praktijken, 2 mei 2018

Ons website-adres is: https://beeldendepraktijken.nl.